Sklep internetowy www.sklepvivian.pl jest własnością firmy VIVIAN Studio Fryzjerskie Mariola Szpyrka Natalia Szpyrka s.c. z siedziba przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice oraz oddziałem przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:6521746797, REGON:385667237

Dane teleadresowe

e-mail: studiovivianbb@gmail.com

telefon: 607 710 551 czynny w godzinach 9:00-18:00 od wtorku do piątku; 8:00-14:00 w soboty (koszt połączenia wg. taryfy operatora)

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa:

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy;
 2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.studiovivian.mysky-shop.pl, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 3. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.)
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
 6. Sprzedawca – spółka cywilna VIVIAN Studio Fryzjerskie Mariola Szpyrka Natalia Szpyrka s.c. z siedziba przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521746797, REGON: 385667237 której wspólnikami są: VIVIAN Studio Fryzjerskie Mariola Szpyrka z siedzibą przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice oraz oddziałem przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała posługująca się numerem NIP 6521017377 oraz VIVIAN Studio Fryzjerskie Natalia Szpyrka z siedzibą przy ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice oraz oddziałem przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała posługująca się numerem NIP 6521743072.
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepvivian.pl, za pośrednictwem którego Klient może przeglądać oferowane przez Sprzedawcę Towary oraz składać na nie zamówienia;
 8. Towar – produkty (rzeczy ruchome) prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów oraz ich wartość, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczony drogą elektroniczną

 1. Sklep Internetowy Sprzedawcy prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. W przypadku korzystania z komputera (typu desktop lub laptop), posiadanie zainstalowanej przeglądarki:
 1. Microsoft Internet Explorer 11 i kolejne,
 2. Google Chrome 34 i kolejne,
 3. Mozilla Firefox 28 i kolejne,
 4. dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.
 1. W przypadku korzystania z smartfonów lub tabletów z systemem operacyjnym:
 1. Android 4 i kolejne – posiadanie zainstalowanej przeglądarki Google Chrome 34 i kolejne,
 2. Windows Phone 8 i kolejne – posiadanie zainstalowanej przeglądarki Microsoft Internet Explorer Mobile,
 3. iOS 4 i kolejne – posiadanie zainstalowanej przeglądarki Safari.
 1. Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest, aby Klient dysponował dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza internetowego 128 kbit/s.

§ 5

Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Strony www.sklepvivian.pl Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na Stronie sklepu.
 2. Zamówienie zostało skutecznie złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówienia i prawidłowo podał swoje dane kontaktowe (w tym w szczególności dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail) oraz zaakceptował postanowienia niniejszego „Regulaminu”, poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów i zapłać”. W wypadku gdy podane dane są nie kompletne Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. Przejście przez Klienta przez cała procedurę składania zamówienia Sklepu Internetowego oraz zaakceptowanie „Regulaminu” poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów i zapłać” oznacza złożenie przez Klienta wiążącej oferty nabycia Towarów.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje poinformowany drogą e-mailową o zmianach statusu jego Zamówienia: od akceptacji lub odrzucenia jego Zamówienia, po przyjęcie przez sklep płatności (w przypadku formy pre-paid) oraz wysłanie Towaru.
 5. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawartej umowy przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas składania zamówienia.
 6. Zamówienia realizowane są za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedającego.
 7. Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej.
 8. Przewidywany czas realizacji zamówienia (od chwili zaksięgowania należnej wpłaty do wysłania Towaru kurierem) wynosi 1-4 dni roboczych. W przypadku zakupu przez Klienta Towaru w opcji „za pobraniem” czas realizacji Zamówienia (od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę do wysłania Towaru kurierem) wynosi 1-4 dni roboczych.
 9. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego Towaru Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia i uprzedniego dokonania przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 10. Na zakupiony Towar Sklep Internetowy wystawia paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT, podczas składania Zamówienia, w formularzu zamówienia, zobowiązany jest zaznaczyć okienko „Wystawić fakturę?” oraz podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura. Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie faktury VAT w formie elektroniczne na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres mailowy bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 1. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

§ 6

Ceny Towarów i dopuszczalne formy płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostały określone w zakładce „Rodzaje dostawy”, którą Klient wypełnia podczas wypełniania formularza Zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Koszt wysyłki zawiera podatek VAT.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów oraz wprowadzania promocji i wyprzedaży.
 4. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony Towar w Sklepie Internetowym obejmują:
 1. przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego natychmiastowego obsługiwanego przez Płatności PayU;
 2. płatność przy odbiorze;
 3. płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego;

Dane do przelewu:
VIVIAN S.C, Mariola Szpyrka, Natalia Szpyrka
PKO BANK POLSKI: 91 1020 1390 0000 6302 0643 8693

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klienta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru, a w przypadku gdy realizacja Zamówienia następuje partiami lub w częściach w terminie 14 dni od dnia otrzymania ostatniej partii lub części Towaru.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa ust. 1, wystarczające jest wysłanie przez Klienta Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail studiovivianbb@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionych Towarów w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Towary należy zwrócić na adres:

Vivian Studio Fryzjerskie Natalia Szpyrka
ul. Powstańców Śląskich 3
43-300 Bielsko-Biała

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać odpowiednio opakowany tj. w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrot pieniędzy (tj. ceny zakupionych Towarów oraz kosztów wysyłki) zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towarów oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 6. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania.
 7. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc niezwiązanej z działalnością zawodową lub gospodarczą Klienta.

§ 8

Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży i dostawy Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego Klient ma prawo do reklamacji zamówionego Towaru, gdy:
 1. Towar posiada wady fabryczne;
 2. Towar został uszkodzony podczas transportu;
 3. Towar otrzymany jest niezgodny z Towarem zamówionym;
 1. W celu skorzystania przez Klienta z prawa do reklamacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail studiovivianbb@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy reklamację, dokładnie opisującą wadę fabryczną Towaru (oraz okoliczności w jakich powstała) lub zakres uszkodzeń Towaru powstały podczas transportu lub w przypadku otrzymania Towaru niezgodnego z umową opis przedmiotowej niezgodność.
 2. W przypadku złożenia reklamacji zamówione Towary należy zwrócić na adres:

Vivian Studio Fryzjerskie Natalia Szpyrka
ul. Powstańców Śląskich 3
43-300 Bielsko-Biała

 1. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Jeżeli reklamacja Klienta zostanie uznana za zasadną Klient otrzyma wymieniony Towar, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe wówczas zostanie mu zwrócona równowartość ceny Towaru. W przypadku uznania reklamacji zostają zwrócone Klientowi także koszty przesyłki do takiej wysokości jakiej naliczył Sprzedawca.
 3. Wymiana Towaru na nowy lub zwrot równowartości ceny Towaru wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru.
 4. Koszt wysyłki i zwrotu przesyłki zagranicznej w przypadku podania błędnego adresu dostarczenia Towaru obciąża Klienta i pobierana jest z przedpłaty za Towar.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych Klienta są VIVIAN Studio Fryzjerskie Mariola Szpyrka z siedzibą przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice oraz oddziałem przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała, posługująca się numerem NIP 6521017377 oraz VIVIAN Studio Fryzjerskie Natalia Szpyrka z siedzibą przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice oraz oddziałem przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała, posługująca się numerem NIP 6521743072 (zwane dalej „Współadministratorami”).
 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych Klienta lub w przypadku chęci skorzystania przez Klienta z któregokolwiek przysługujących mu praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail studiovivianbb@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratorów.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w sklepie internetowym i posiadania konta, gdyż w przypadku nie podania danych nie jest możliwe założenie konta w sklepie internetowym.
 4. W tabelce poniżej wskazujemy cele, podstawy prawne i okres przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych Klienta. Jednakże nie wszystkie cele będą miały zastosowanie do danych osobowych każdego z Klientów. W przypadku, gdy Klient chce uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Współadministratorów jego danych osobowych prosimy skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych.
  CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
  w celu rejestracji w sklepie internetowym www.sklepvivian.pl i założenia konta art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do rejestracji i w czasie posiadania konta
  w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach, a wynikających z konieczności rozliczenia podatku VAT art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę VAT
  w celu prowadzenia wewnętrznych rejestrów przez Współadministratorów, będącego prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów do czasu jej zakończenia lub do złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzaniu w takim celu
  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, będącego prawnie uzasadnionym interesem współadministratorów art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa

   

 5. W niektórych przypadkach Współadministratorzy mogą poprosić Klienta o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych z uwagi na brak innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych lub z uwagi na konieczność pozyskania zgody wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Współadministratorzy będą przetwarzali dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do przetwarzania danych osobowych albo do czasu złożenia skutecznego odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Klient ma prawo do odwołania wyrażonej zgody, co oznacza, że Klient może w dowolnym momencie odwołać uprzednio wyrażoną zgodę, co nie będzie miało jednakże wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed odwołaniem zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Współadministratorów danych osobowych Klienta Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących praw:
 1. prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że Klient ma prawo zgłosić do Współadministratorów żądania dostępu do swoich danych osobowych, co zobowiązuje Współadministratorów do udzielenia Klientowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także na żądanie Klienta Współadministatorzy muszą przedłożyć Klientowi kopię jego danych osobowych,
 2. prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że Klient ma prawo żądać zmiany jego danych osobowych, jeżeli okaże się, że dane wykorzystywane przez Współadministratorów są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że Klient ma prawo żądać usunięcia jego dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,
 4. prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że Klient ma prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzania jego danych osobowych,
 5. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, Klient może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie, np. wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 6. prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że Klient może pozyskać od Współadministratorów swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy dane osobowe Klienta zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Jednocześnie wskazujemy, iż wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach Współadministratorzy mogą zgodnie z prawem odmówić realizacji żądań Klienta. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez Współadministratorów przeanalizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem. Ponadto Klientowi przysługuje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Współadminstratorów jego danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta są osoby współpracujące ze Współadministratorami i działające w ramach struktur Współadministratorów oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzystają Współadministratorzy.
 2. Wobec tego, że Współadministratorzy działają wspólnie i na podstawie porozumienia wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z przekazania informacji o przetwarzaniu z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, a także obowiązku realizacji praw przysługujących Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, polega na tym, że spełnienie przez któregokolwiek ze Współadministratorów ww. obowiązków zwalnia od tego obowiązku drugiego Współadministratora.
 3. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2020 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy.
 3. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na Stronie Internetowej Sklepu w sposób umożliwiający w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta, za usuwanie i blokowanie wiadomości e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta).