PROMOCJA

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Promocja”, jest firma prowadzona przez Natalię Szpyrka działające pod firmą VIVIAN PRO Natalia Szpyrka, wykonujące działalność gospodarczą pod adresem ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko Biała, NIP 6521743072, REGON 380318302, BDO 000217244 (dalej: „Organizator”). Sprawdź formy kontaktu na naszej Stronie głównej. 
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego. 
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego.
 4. Akcja “Promocja” obowiązuje od 10.04.2023 roku do wyczerpania zapasów lub do odwołania.
 5. W ramach akcji “Promocja” wybrane produkty z kolekcji są dostępne w wyprzedaży do -50%. 
 6. Uczestnik akcji, korzystając z rabatu na produkty, wyraża zgodę na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień naruszających niniejszy regulamin.
 7. Ceny produktów objętych akcją będą naliczone automatycznie i widoczne bezpośrednio przy produkcie. Pierwotna cena produktu będzie widoczna jako przekreślona. 
 8. Akcją objęty jest wyłącznie asortyment wymieniony w punkcie 2 niniejszego regulaminu. 
 9. Akcji “Promocja” pod rygorem nieważności zamówienia, nie można łączyć z innymi zniżkami ani kodami rabatowymi, chyba że w regulaminach poszczególnych akcji zaznaczono inaczej. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości Uczestnik akcji zobowiązuje się niezwłocznie poinformować obsługę sklepu.
 10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania akcji bez wcześniejszego informowania oraz bez podania przyczyny.
 
 

Regulamin Akcji promocyjnej “Produkt za 1 grosz”

Jak skorzystać z Akcji promocyjnej?

 1. Podczas obowiązywania Akcji promocyjnej trwającej od 20.02.2024 r. aż do odwołania, dodaj do koszyka produkty o minimalnej wartości przypisanej progom promocyjnym, a spośród produktów do włosów objętych promocją, wybierz jeden za który zapłacisz 1 grosz (rabat naturalny).
 2. Po przekroczeniu wymaganej wartości koszyka zakupowego dla danego progu, jest to 150,00 zł brutto lub 200,00 zł brutto lub 300,00zł brutto lub 400,00 zł brutto, promocja uruchomi się automatycznie i będziesz mógł zdecydować, czy do listy zakupów chcesz dodać wybrany produkt do włosów za 1 grosz.
 3. Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin, Regulamin Vivian oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Gotowe! Ciesz się naszymi produktami w atrakcyjnej cenie.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami naszej Akcji promocyjnej.

1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem pod hasłem „Produkt za 1 grosz ” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Sklep Internetowy prowadzony przez: Natalię Szpyrka działające pod firmą VIVIAN PRO Natalia Szpyrka., ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 6521743072, REGON 380318302 (dalej: „Organizator”). Sprawdź więcej danych o naszym Organizatorze w Regulaminie Vivian na stronie głównej.
 3. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym, pod adresem: sklepvivian.pl (dalej: „Sklep internetowy”).
 4. Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221c. (tj. osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają transakcji w Sklepie internetowym (dalej: „Uczestnik”)

2 Czas obowiązywania Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna trwa od 20.02.2024 r. aż do odwołania jej przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji promocyjnej w dowolnym momencie (np. z powodu ograniczeń technicznych). Kiedy Akcja promocyjna zostanie zakończona, Organizator wyraźnie poinformuje o tym użytkowników, np. na stronie internetowej sklepu.

3 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna „Produkt za 1 grosz” dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym, co oznacza iż wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym mogą stanowić podstawę do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, jeśli po dodaniu ich do koszyka, ich łączna wartość przekroczy progi wskazane w § 3 pkt 4 regulaminu Akcji promocyjnej.
 2. W ramach Akcji promocyjnej, Uczestnik jest uprawniony do dodania do koszyka produktu, które tworzy nierozłączny „Zestaw promocyjny”.
 3. Po przekroczeniu wskazanych poniżej progów wartości brutto koszyka zakupowego, promocja uruchomi się automatycznie i Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy do listy zakupów chce dodać produkt który w ramach rabatu naturalnego będzie kosztować 0,01 zł (jeden grosz).
 4. Do zamówienia można dodać tylko jeden produkt niezależnie od przekroczonego progu kwotowego, spośród wskazanych poniżej produktów:
 • Próg od 150,00 zł do 199,99 zł – 1 saszetka Davines 12 ml (można wybrać, czy będzie to szampon lub odżywka lub maska)
 • Próg od 200,00 zł do 299,99 zł – Do wyboru: 1 saszetka Davines 12 ml (można wybrać, czy będzie to szampon lub odżywka lub maska) lub mini produkt Schwarzkopf Professional (można wybrać czy będzie to szampon 50 ml lub maska 30 ml);
 • Próg od 300,00 zł do 399,99 zł – Do wyboru: 1 saszetka Davines 12 ml (można wybrać, czy będzie to szampon lub odżywka lub maska) lub mini produkt Schwarzkopf Professional (można wybrać czy będzie to szampon 50 ml lub maska 30 ml) lub mini produkt Authentic Beauty Concept (można wybrać, czy będzie to szampon 50 ml lub maska 30 ml) lub szampon STMNT 75 ml;
 • Próg powyżej 400,00 zł – Do wyboru: 1 saszetka Davines 12 ml (można wybrać, czy będzie to szampon lub odżywka lub maska) lub mini produkt Schwarzkopf Professional (można wybrać czy będzie to szampon 50 ml lub maska 30 ml) lub mini produkt Authentic Beauty Concept (można wybrać, czy będzie to szampon 50 ml lub maska 30 ml lub lakier 100 ml lub suchy szampon 100 ml) lub szampon STMNT 75 ml.

5. Kolejność dodawania produktów do koszyka poprzez Uczestnika nie ma wpływu na przebieg Akcji promocyjnej.

6. Niniejsza Akcja promocyjna łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.

7. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki prywatności Sklepu internetowego Vivian.

4 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Zestawu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to Zestawu roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów

5 Zwroty produktów, rękojmia

 1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży całego Zestawu promocyjnego lub zwrotu wyłącznie poszczególnym produktów wchodzących w skład Zestawu promocyjnego.
 2. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu lub kilku produktów wchodzących w skład danego Zestawu promocyjnego, lecz wówczas pozostawione produkty nie będę objęte promocją i zostaną rozliczone na podstawie cen regularnych.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać w trakcie trwania Akcji oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
 2. Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail: [email protected];
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Więcej informacji o sposobie dostępu do wyżej wskazanego trybu i procedur rozstrzygania sporów mogą̨ Państwo uzyskać́ na następujących stronach internetowych: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Organizator Akcji promocyjnej nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.
 6. Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jej postanowień.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 3. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu internetowego Vivian.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2024 r.
 
 

Regulamin Akcji Promocyjnej „Kod rabatowy od Vivian”

 

1.Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Kod rabatowy od Vivian”, tj. firma prowadzona przez Natalię Szpyrka działające pod firmą VIVIAN PRO Natalia Szpyrka wykonujące działalność gospodarczą pod adresem ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko Biała, NIP 6521743072, REGON 380318302 (dalej: „Organizator”). Sprawdź formy kontaktu na naszej Stronie głównej.

2.Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.

3.Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego.

4.Akcja Promocyjna umożliwia klientom Sklepu Internetowego skorzystanie z kodu rabatowego w postaci elektronicznego kodu alfanumerycznego, który posiada indywidualne oznaczenie:

 • indywidualną kombinacją liter/cyfr/znaków;
 • datę ważności;
 • informację tekstową o minimalnej kwocie zakupów uprawniającej do skorzystania z kodu rabatowego, jeśli taka została wyznaczona;
 • wartości kodu rabatowego wyrażoną w procentach lub w złotych (kod procentowy, kod kwotowy).

5. DEFINICJE Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 • KOD RABATOWY DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ZAPISANYCH DO NEWSLETTERA VIVIAN – Aby otrzymać kod rabatowy dla nowych użytkowników Newslettera uprawniający do 10% rabatu, konieczna jest skuteczna rejestracja do Newslettera VIVIAN, przeprowadzana zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego www.SKLEPVIVIAN.pl Po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji, na wskazany adres e-mailowy w usłudze Newsletter, zostanie przesłany e-mail powitalny wraz kodem rabatowym. Kod rabatowy obejmuje wyłącznie produkty nieprzecenione, nie obejmuje kosztów dostawy oraz nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku. Kod za zapis do newslettera jest to jednorazowego wykorzystania.
 • OKAZJONALNY KOD RABATOWY – kod rabatowy może być okresowo przyznawany przez VIVIAN w zamian za czynności wykonywane przez użytkowników, za pośrednictwem social mediów lub w ramach czasowych akcji promocyjnych, w tym na ulotkach dołączonych do paczek z zamówieniem. Kod rabatowy obejmuje wyłącznie produkty nieprzecenione, nie obejmuje kosztów dostawy oraz nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku Wartość kodu rabatowego jest każdorazowo wskazana w ramach danej akcji promocyjnej. Kod jest do wielokrotnego wykorzystania.
 • Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej w Sklepie Internetowym z rabatem zamieszczonym na kuponie lub w informacji handlowej (np. obok produktów, które biorą udział w Akcji Promocyjnej). Kod jest do wielokrotnego wykorzystania. Szczegóły konkretnych Akcji Promocyjnych znajdziesz w naszej tabelce poniżej.

6.Klientowi przysługuje prawo do wielokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w Sklepie Internetowym, chyba że Organizator wyraźnie zastrzega, że jest to kod jednorazowy.

7.Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

8.Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez Organizatora Akcji Promocyjnej.

9.Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu do tego przeznaczonym. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz jego zaakceptowaniu, Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

10.Wszystkie kody rabatowe w Vivian to tzw. kody rabatowe na koszyk zakupowy. W celu uniknięcia wątpliwości, to nie jest rabat na wszystkie produkty w sklepie. Rabat nalicza się w koszyku.

11.Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany po terminie ważności.

12.Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przez osobę do tego nieuprawnioną ani przez osobę, które weszła w jego posiadanie za pomocą oszustwa.

13.Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

14.W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktów widniejących na rachunku/fakturze.

15.Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

16.W przypadku wszelkich pozostałych kwestii prawnych, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się ogólny Regulamin Sklepu Internetowego.

17.Wszystkie kody rabatowe, które Vivian wprowadził przed wejściem niniejszego Regulaminu tracą ważność w dacie wskazanej w ramach danej Akcji Promocyjnej. W przypadku braku wskazania czasu obowiązywania, kody tracą ważność 21.11.2023 r.

18.Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2023 r.

 

Lp.

Nazwa Akcji Promocyjnej

Okres obowiązywania od-do

Produkty, które podlegają akcji

Nazwa kodu rabatowego

1

EXTRA RABAT

19.06-24.06.2024

Balmain

Evo

Ecooking

Mr. Smith

Rica

Indola

Authentic Beauty Concept

Schwarzkopf Professional Bc Scalp

Schwarzkopf Professional Chroma ID

Davines

Noberu

gift15
     
 
 

EXTRA PRODUKTY

 1. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL BC SUN: Przy zakupie dwóch produktów odbierz ekstra produkt za 0,01 zł: Torbę plażową
 2. AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT: Przy zakupie produktów za min 199 zł odbierz extra produkt za 0,01 zł: Apaszkę
 3. SLAAP: Przy zakupie za min 99 zł odbierz ekstra produkt za 0,01 zł: Torbę Super Womum
 4. BALMAIN: Przy zakupie produktów marki Balmain za min 249 zł odbierz extra produkt za 0,01 zł: Losową próbkę perfum
 5. STMNT: Do każdego zakupu produktów marki STMNT odbierz extra produkt za 0,01 zł: Saszetkę STMNT Gel
 6. RICA: Przy zakupie produktów marki Rica za min 149 zł odbierz extra produkt za 0,01 zł: Losowy produkt Travel Size Rica
 7. SCHWARZKOPF PROFESSIONAL BC BONACURE SCALP: Przy zakupie produktów BC BONACURE SCALP odbierz extra produkt za 0,01 zł: szampon oraz maskę Travel Size
 8. STMNT: Przy zakupie dwóch produktów* odbierz ekstra produkt za 0,01 zł: Kosmetyczke STMNT (*nie dotyczy Travel Size)
 9. SCHWARZKOPF BC R-TWO: Do każdego produktu Bc r-two odbierz ekstra produkty za 0,01 zł: spray nawilżający i saszetkę Bc R-tw0
 10. AFFECT:  Przy zakupie kosmetyków marki Affect za min 99 zł odbierz extra produkt za 0,01 zł: Losowy produkt Affect